Anunț

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de  manager proiect  dezvoltare economică și cooperare transfrontalieră, manager de proiect infrastructură și mediu și consilier juridic în cadrul  Aparatului  tehnic al Zonei Metropolitane. Posturile sunt aprobate prin Hotărârea  nr. 26/25.03.2016 a  Consiliului de Administrație al Zonei Metropolitane Botoșani și sunt pe perioadă nedeterminată.

Candidații trebuie să îndeplinească  condițiile generale  din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările și completările ulterioare, să îndeplinească condițiile de studii și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, să nu fi fost condamnați  definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu serviciul, și anume: de fals ori a unor fapte de corupție.

Criteriile specifice de selecție a personalului la angajare sunt cele aprobate prin Decizia nr. 40/25.03.2016 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană Botoșani și aprobate de Consiliul de Administrație al Asociației.

Concursul se va organiza conform următorului calendar: 28 octombrie 2016,  ora 16:30 – termenul pentru depunerea dosarelor; 11 noiembrie 2016 ora 10:00 – data desfășurării probei scrise; 14 noiembrie ora 12:00 –  probă interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

–         cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;

–         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

–         documente care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, în copie;

–         cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

–         adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

–         curriculum vitae.

La depunerea dosarului, candidatul va avea asupra sa toate documentele în original, în vederea verificării conformității copiilor.

Relații suplimentare se obțin la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană Botoșani din municipiul Botoșani, str. Poștei nr. 9, telefon 0787 808069.