Prevederi statut

ACT ADIŢIONAL NR. 7 LA STATUTUL

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

„ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”

descarca PDF

Părțile:…………………………………………………………………………………………

 1. Municipiul BOTOŞANI, cu sediul în Piața Revoluției nr. 1, cod 710356, județul Botoșani;
 2. Județul BOTOȘANI, cu sediul în Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, cod 710236, județul Botoșani; 
 3. Comuna CURTEŞTI, cu sediul în satul Curtești, cod 717110, Județul Botoșani;
 4. Comuna BĂLUŞENI, cu sediul în satul Bălușeni, cod 717025, Județul Botoșani;
 5. Orașul BUCECEA, cu sediul în orașul Bucecea, cod 717045, județul Botoșani;
 6. Comuna ROMA, cu sediul în satul Roma, cod 717335, Județul Botoșani;
 7. Comuna VLĂDENI, cu sediul în comuna Vlădeni, cod 717460, județul Botoșani.

. Lucrând în baza Hotărârilor:

 • numărul 460/26.11.2021 a Consiliului Local al Municipiului Botoșani privind numirea lui Adăscăliței Mona Delia în locul lui Răileanu Monica membru în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani” Botoșani;
 • 24/24.02.2022 a Consiliului Local al Orașului Bucecea privind numirea lui Ursu Marin și Cucu Vlad Sebastian membri în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani” Botoșani;
 • 92/29.12.2022 a Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani” Botoșani privind aprobarea adăugării în statut a obiectului de activitate serviciile de utilități publice de alimentare cu apă și de canalizare prevăzut în anexele 1 și 2 din HG 855/13 august 2008; aprobarea adăugării în statut a prevederii delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare către operatorul regional prin atribuirea directă a contractului de delegare al gestiunii conform Legii 51/2006 cu modificări și completări ulterioare, așa cum sunt prevăzute în anexele 3 și 4 din HG 855/13 august 2008; adăugarea prin prevedere statutară a preluării de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani” Botoșani a prevederilor prevăzute în Anexa 4 din HG 855/13 august 2008;
 • 95/29.12.2022 a Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani” Botoșani privind aprobarea adăugării în statut a modalității de desfășurare la distanță a ședințelor ordinare și extraordinare ale Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani” Botoșani și ale Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani” Botoșani,

de comun acord,

convin modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Botoșani” Botoșani astfel:

Articol unic – Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani” Botoșani se modifică și va avea următorul conținut:

STATUTUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

„ ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”

forma actualizată

 CAPITOLUL I

Art. 1. Unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de primari si Județul Botoșani de președintele Consiliului Județean în baza art.11 și 12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și art. 7 alin (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea  Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, care se constituie în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani” Botoșani, sunt următoarele:

 1. Municipiul BOTOŞANI, cu sediul în Botoșani, Piața Revoluției numărul 1, județul Botoșani, cod 710356, prin primar Andrei Cosmin –Ionuț;
 2. Județul BOTOSANI, cu sediul in Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, cod 710236, județul Botoșani, prin președinte Consiliul Județean Botoșani Federovici Doina-Elena;
 3. Comuna CURTEŞTI, cu sediul în satul Curtești, comuna Curtești, județul Botoșani, cod 717110, prin primar Anton Maricel;
 4. Comuna BĂLUŞENI, cu sediul în satul Bălușeni, comuna Bălușeni, județul Botoșani, cod 717025, prin primar Doroftei Gheorghe Claudiu;
 5. Orașul BUCECEA, cu sediul în orașul Bucecea, cod 717045, județul Botoșani, prin primar Gheorghiu Angel;
 6. Comuna ROMA, cu sediul în satul Roma, comuna Roma, județul Botoșani, cod 717335,  prin primar Asiminicesei Mihai ;
 7. Comuna VLĂDENI, cu sediul în comuna Vlădeni, cod 717460, județul Botoșani, prin primar Murariu Voicu.

CAPITOLUL II

Denumirea, forma juridică, sediul, durata și patrimoniul Asociației

 Art. 2. Denumirea Asociației

Asocierea dintre unitățile administrativ-teritoriale, Botoșani,  Bălușeni, Curtești, Roma, Bucecea, Vlădeni si Județul Botoșani va purta denumirea de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani”.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani” va fi denumită în continuare, după caz, cu întreaga denumire sau „Asociația”, „Asocierea” ori „ZMBT”.

Art. 3. Forma juridică a Asociației.

Caracterul Asocierii „Zona Metropolitană Botoșani” este de interes general, ca persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, care se constituie în vederea atingerii obiectivelor și desfășurării activităților specificate în prezentul statut

Art. 4. Însemnele Asociației.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani” va avea ștampilă, siglă și însemne proprii.

Art. 5. Sediul Asociației.

Sediul Asociației este în România, municipiul Botoșani, Piața Revoluției numărul 1, județul  Botoșani, cod 710356.

Art. 6. Durata de funcționare.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani” se constituie și își desfășoară activitatea precizată în statut pe termen  nedeterminat.

Art. 7. Patrimoniul inițial al Asociației

           Asociații fondatori constituie, prin aport în numerar, activul patrimoniului Asociației, în valoare de 12.000 lei (din care municipiul Botoșani 4000 lei și fiecare din unitățile administrativ teritoriale asociate câte 1000 lei). Suma va fi depusă, într-un cont separat, deschis în numele Asociației.

Patrimoniul Asociației va fi majorat prin aportul în numerar sau în natură, provenind de la asociați, prin contribuția lor, sau de la terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, ca donații, sponsorizări, etc.

Întregul patrimoniu va fi utilizat în scopul realizării obiectivelor Asociației, iar păstrarea și evidențierea acestuia vor fi făcute cu respectarea legislației române aplicabile în materie.

CAPITOLUL III

Exprimarea voinței de asociere, scopul propus și obiectivele Asociației

 Art. 8. Exprimarea voinței de asociere.

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și cu art. 11-13 din Legea 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de membrii fondatori am constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani” persoană juridică fără scop patrimonial, de drept privat și de utilitate publică, având ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc Asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

Motivarea constituirii Zonei Metropolitane

Noi, reprezentanții următoarelor unități teritorial-administrative: municipiul Botoșani, comuna Bălușeni, comuna Curtești, comuna Roma, orașul Bucecea, comuna Vlădeni si Județul Botoșani, ca urmare a înțelegerii intervenite pentru înființarea asociației ”Zona Metropolitană Botoșani

(I) considerând că formatul instituțional al conlucrării intercomunale și interorășenești este determinat de crearea unui spațiu urbanistic comun al unităților teritorial-administrative reprezentate și de promovarea colaborării dintre acestea;

(II) considerând ca fiind determinantă, în planul dezvoltării locale, asocierea colectivităților și autorităților teritoriale în probleme precum: dezvoltarea economică și investițională zonală, urbană și rurală, protecția mediului înconjurător, ameliorarea și dezvoltarea infrastructurilor, precum și a serviciilor oferite cetățenilor în vederea creșterii bunăstării acestora și a prosperității unităților administrative membre ale asociației;

(III) considerând că rezultatele asocierii vor deveni subiecte de derulare a unor acorduri și înțelegeri viitoare în domenii economice, sociale și administrative, precum și în alte domenii specifice de parteneriat și colaborare

(IV) considerând că prin prezenta asociere se va asigura participarea colectivităților și autorităților locale ale membrilor la realizarea dezvoltării durabile a unităților administrative teritoriale, precum și a zonei în domenii comune de interes

(V) considerând că asocierea este de natură să permită o mai bună îndeplinire a misiunii părților semnatare și că aceasta poate să contribuie la dezvoltarea durabilă locală;

(VI) decise fiind să favorizeze această asociere și să contribuie astfel la progresul economica-social al localităților și unităților teritorial-administrative semnatare, precum și la coeziunea economică și socială care unește populația acestora

În conformitate cu următoarele acte normative:

 1. Legea nr. 7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare
 5. Hotărârile consiliilor membrilor fondatori;
 6. Actul constitutiv al asociației

Și ca persoane juridice prin reprezentanții săi legali, am hotărât, în conformitate cu prevederile OG 26/2000 actualizată, constituirea asociației „Zona Metropolitană Botoșani” care să promoveze interesele noastre comune.

Misiunea

Asocierea are ca misiune stimularea și sprijinirea creșterii prosperității zonei și a bunăstării cetățenilor acesteia.

Obiectivul general al asocierii urmărește dezvoltarea economică a zonei metropolitane.

Obiective specifice

Asocierea vizează ca obiective cu caracter specific

 • Alinierea Zonei Metropolitane Botoșani la standardele economice și sociale euro-atlantice, în consens cu cele naționale.
 • Instaurarea în Zona Metropolitană Botoșani a unui climat de piață aliniat procedurilor competiționale internaționale.
 • Creșterea coeziunii vieții economico-sociale din Zona Metropolitană Botoșani

Art. 9. Obiectivele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani” sunt următoarele

 • dezvoltarea durabilă a întregii zone și a tuturor unităților administrativ-teritoriale componente;
 • protejarea mediului înconjurător;
 • îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie a unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația și a întregii zone;
 • dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice
 • dezvoltarea economică integrată
 • dezvoltarea culturii, turismului, sportului și agrementului
 • administrarea eficientă și integrată a potențialului de care dispune zona
 • atragerea de noi investiții și creșterea accesului la resurse
 • promovarea investițiilor private și publice, în vederea dezvoltării durabile a zonei și a unităților administrativ-teritoriale care o compun

Art. 9.1. Obiectivele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani” în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare sunt următoarele

 • obiectul de activitate serviciile de utilități publice de alimentare cu apă și serviciul de canalizare este aprobat a se realiza așa cum este prevăzut în anexele 1 și 2 din HG 855 din 13 august 2008.
 • actul constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani” privind obiectul de activitate serviciul de alimentare cu apă și serviciul de canalizare prevede delegarea gestiunii serviciului către un operator regional prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Legii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 3 și 4 din HG 855 din 13 august 2008.
 • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani” va prelua în mod corespunzător prevederile art. 4 al. (2), art. 12, art. 13, art. 16 al.(4), art.17 al.(2) lit. a și art. 20 al.(4) din statutul-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitare pentru serviciul de alimentare cu apă și pentru serviciul de canalizare, așa cum este prevăzut în Anexa 4 din HG 855 din 13 august 2008.

CAPITOLUL IV

Dobândirea și pierderea calității de asociat

 Art. 10. Admiterea unui nou membru se face pe baza cererii scrise a acestuia, adresată Consiliului de Administrație, prin care solicitantul aderă la prezentul statut. Cererea de înscriere va fi însoțită de hotărârea consiliului local prin care se aprobă aderarea unității administrativ-teritoriale respective la Asociație

Art. 11. Cererea de înscriere în Asociație se supune hotărârii Consiliului de Administrație, care poate admite sau respinge cererea de adeziune

Art. 12. Admiterea unui membru în Asociație se consideră efectuată la momentul înscrierii acestuia în Registrul membrilor Asociației

Art. 13. Calitatea de membru al Asociației încetează în următoarele situații:

 • retragere;
 • excludere, în condițiile prezentului statut

CAPITOLUL V

Drepturile și obligațiile asociaților

 Art. 14. Membrii Asociației au următoarele drepturi statutare:

 • să participe la activitățile, proiectele, și programele Asociației;
 • să folosească dotările materiale ale Asociației conform scopului acesteia;
 • sa utilizeze însemnele și sigla Asociației;
 • să aleagă și să fie aleși în organele de conducere și control, în condițiile prevăzute de prezentul statut;
 • să beneficieze de toate formele de apărare și sprijin de care dispune Asociația;
 • să-și exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă;
 • să renunțe la calitatea de membru printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administrație. Cererea de renunțare la calitatea de membru al Asociației va trebui să fie însoțită de hotărârea consiliului local prin care se aprobă retragerea unității administrativ-teritoriale respective din Asociație;
 • să beneficieze de baza de date și informații a Asociației;
 • să fie consultați în toate problemele de interes ale zonei;
 • să solicite și să primească sprijin pentru probleme ce țin de activitatea zonei;
 • să fie informați asupra programelor și proiectelor de dezvoltare a zonei

ART. 15. Membrii Asociației au următoarele obligații statutare

 • să cunoască și să accepte statutul Asociației;
 • să contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației;
 • să nu angajeze Asociația în nici o activitate fără mandat din partea Consiliului de Administrație sau a Consiliului Director
 • să plătească contribuția anuală în valoarea stabilită de Consiliului de Administrație;
 • să evite sau să se abțină de la comentarii sau intervenții publice de natură a produce prejudicii Asociației.

CAPITOLUL VI

Domeniile de competentă, colaborare și de acțiune

 Art. 16. Domeniile de competentă și de acțiune sunt următoarele

 • dezvoltarea economică;
 • învățământ;
 • cultură, turism, sport, agrement;
 • habitat;
 • coeziune socială;
 • urbanism;
 • transport urban;
 • managementul deșeurilor;
 • orice alt domeniu în care acțiunile întreprinse duc la îndeplinirea scopului Asociației. ….

Art. 17. Domeniile de colaborare sunt următoarele:

 • politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice, dezvoltarea urbanistică, etc.;
 • finanțarea și/sau cofinanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
 • mediul înconjurător;
 • organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
 • alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

CAPITOLUL VII

Organele de conducere, execuție și control. Atribuții

 Art. 18. Organele Asociației sunt

 • Consiliul de Administrație, ca organism de conducere al Asociației
 • Consiliul Director, ca organism executiv al Asociației
 • Cenzorul, ca organ financiar al Asociației

Art. 19. Consiliul de Administrație

(1) Consiliul de Administrație este organul de conducere alcătuit din totalitatea reprezentanților Asociației. Reprezentanții fiecărui membru în Consiliul de Administrație sunt desemnați de consiliile locale, prin hotărâre, la propunerea consilierilor sau primarului, după cum urmează:

 • Adăscăliței Monica Delia
 • Amos Andrei,
 • Axinte Adrian,
 • Babei George -Robert,
 • Boboc Cătălin,
 • Bosovici Călin -George,
 • Botezatu Daniel,
 • Buhăianu Bogdan- Ciprian,
 • Buliga Marius,
 • Cucu Vlad Sebastian
 • Curelariu Raluca -Ștefania,
 • Diaconu Silvia-Carmen,
 • Flutur Cătălin-Mugurel,
 • Gheorghiță Marcel,
 • Lăzăruc Dana,
 • Macovei Ada- Alexandrina,
 • Maxim Maricel-Corneliu,
 • Murariu Marian,
 • Rogojinschi Marius-Petru,
 • Străchinariu Ovidiu-Corneliu,
 • Tanasă Radu-Bogdan
 • Tanasă Mihail-Gabriel,
 • Timofti Miluță,
 • Toma Constantin-Liviu,
 • Țurcanu Eugen-Cristian.,
 • Ursu Marin.

         (2) Atribuțiile Consiliului de Administrație se referă la:

 1. a) realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
 2. b) modificarea și completarea Statutului Asociației;
 3. c) aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Director;
 4. d) aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil al Asociației;
 5. e) stabilirea prerogativelor și limitelor mandatului Consiliului Director;
 6. f) alegerea și/sau revocarea cenzorului;
 7. g) aprobarea strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a Asociației și/sau zonei;
 8. h) aprobarea proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii de către Consiliul Director;
 9. i) confirmarea de noi membri, precum și excluderea unor membri din cadrul Asociației;
 10. j) aprobarea organigramei aparatului tehnic al asociației;
 11. k) dizolvarea și lichidarea asociației;
 12. l) orice alte atribuții prevăzute de lege sau rezultate din prevederile statutului Asociației;

(3) Consiliul de Administrație  hotărăște asupra finanțării unor obiective majore de interes comun și stabilește modificarea cotelor de contribuție ale membrilor. Hotărârile Consiliului de Administrație vor fi supuse informării și dezbaterii consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, în condițiile în care aceste finanțări converg cu competențele acestora.

(4) Hotărârile consiliilor, care sunt contrare unor hotărâri ale Consiliului de Administrație, reprezintă dreptul de ‘veto’ al membrilor fondatori și/sau asociați și funcționează doar fată de teritoriul administrativ al acelor membri care se opun aprobării acelor hotărâri.

(5) Dreptul de ‘veto’ al membrilor fondatori poate fi enunțat doar de către ordonatorul de credite al unității administrativ-teritoriale respective sau, în lipsa acestora, de către reprezentantul împuternicit al acestuia în Consiliul Director și în Consiliul de Administrație.

(6) Consiliul de Administrație, nu poate adopta hotărâri care încalcă alte hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, până când aceste consilii nu hotărăsc altfel, la inițiativa ordonatorilor de credite care fac parte din Consiliul Director și Consiliul de Administrație.

Art. 20. Regulile privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație.

(1) Actul de autoritate al Consiliului de Administrație este hotărârea.

(2) Hotărârile luate de Consiliul de Administrație, în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului, devin obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la ședințele Consiliului de Administrație sau au votat împotrivă, cu excepția acelor hotărâri care contravin hotărârilor consiliilor deliberative ale membrilor.

(3) Hotărârile Consiliului de Administrație contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate, în condițiile legii, în justiție, de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la ședințele Consiliului de Administrație, în termen de 30 de zile de la data când s-a luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz. (4) Consiliul de Administrație se întrunește anual, în ședințe ordinare, la convocarea președintelui în exercițiu.

(5) Consiliul de Administrație se poate întruni ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară, la convocarea președintelui Consiliului Director sau la cererea a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Asociației.

(5.1) Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului de Administrație pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare la distanță, iar hotărârile Consiliului de Administrație luate în aceste ședințe pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

Secretariatul unor astfel de ședințe se va asigura de către Aparatul tehnic al asociației pe baza informațiilor colectate până la/la data și ora ținerii ședinței.

Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație cu participarea membrilor de la distanță se semnează de Președintele asociației și de reprezentanții Aparatului tehnic desemnați să asigure Secretariatul ședinței.

(6) Convocarea ședințelor trebuie să cuprindă locul, data, ora și proiectul ordinii de zi, urmând ca aceasta să fie comunicată membrilor asociației cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței ordinare a Consiliului de Administrație sau 3 zile înainte cea extraordinară. Convocarea trebuie să cuprindă anexat, toate proiectele de hotărâri și rapoartele de specialitate aferente.

(7) Ședințele Consiliului de Administrație sunt legal constituite dacă participă majoritatea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale membre. Toate hotărârile Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității  celor prezenți și vor fi semnate de către președinte.

(8) Pentru realizarea obiectivelor proprii, Consiliul de Administrație poate înființa un aparat tehnic.

Art. 21. Consiliul Director.

(1) Consiliul Director este organismul executiv al Asociației și asigură punerea în executare a hotărârilor Consiliului de Administrație.

Consiliul Director este alcătuit, din primarii unităților administrativ-teritoriale membre și președintele consiliului județean, și anume:

 1. Andrei Cosmin-Ionuț – primar Municipiul Botoșani – președinte,
 2. Federovici Doina-Elena – președinte Consiliul Județean Botoșani – membru,
 3. Anton Maricel – primar Comuna Curtești – membru,
 4. Doroftei Gheorghe-Claudiu – primar Comuna Bălușeni – membru,
 5. Gheorghiu Angel – primar Oraș Bucecea – membru,
 6. Asiminicesei Mihai – primar Comuna Roma – membru,
 7. Murariu Voicu – primar Comuna Vlădeni – membru.

Pe bază de împuternicire, oricare dintre membrii titulari ai Consiliului Director poate să desemneze persoane care să reprezinte unitatea administrativ-teritorială respectivă în ședințele și întrunirile acestui organism.

(2) În exercitarea competenței sale, Consiliul Director procedează după cum urmează:

 • a) prezintă Consiliului de Administrație raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul de activități pentru perioada următoare;
 • b) încheiere acte juridice în numele și pe seama Asociației;
 • c) desemnează anual, dintre membrii săi, un vicepreședinte;
 • d) elaborează proiectul organigramei aparatului tehnic al asociației;
 • e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație.

(3) Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui în exercițiu sau la cererea a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Asociației.

(4) Convocarea Consiliului Director se face cu cel puțin 3 zile înaintea ședințelor ordinare, cu excepția situațiilor care reclamă urgenta. Convocarea se face în scris, de către președintele Consiliului Director, precizându-se, sub sancțiunea nulității, ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării ședinței și, după caz, orice alte documentele relevante ale ordinii de zi.

(5) Ședințele Consiliului Director sunt legal constituite dacă participă majoritatea membrilor săi, iar deciziile se iau cu votul majorității acestora. Ședințele sunt conduse de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședinte. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.

(5.1) Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare la distanță, iar hotărârile Consiliului Director luate în aceste ședințe pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă. Secretariatul unor astfel de ședințe se va asigura de către Aparatul tehnic al asociației pe baza informațiilor colectate până la/la data și ora ținerii ședinței. Procesul verbal al ședinței Consiliului Director cu participarea membrilor de la distanță se semnează de Președintele asociației și de reprezentanții Aparatului tehnic desemnați să asigure Secretariatul ședinței.

            (6) Deciziile luate de către Consiliul Director se comunică membrilor Asociației și sunt obligatorii pentru aceștia. Deciziile Consiliului Director se semnează de către președinte, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte. Lucrările Consiliului Director sunt consemnate în procese verbale și se semnează de toți membrii prezenți ai Consiliului Director.

(7) Consiliul Director exercită următoarele atribuții:

 • a) angajează Asociația în relațiile cu autorități publice naționale și străine, cu finanțatori și organisme internaționale, precum și cu alte foruri a căror participare este necesară în vederea obținerii de finanțări nerambursabile și rambursabile, destinate realizării unor obiective de interes comun;
 • b) decide asupra inițierii unor proiecte de interes comun și le propune spre aprobare consiliilor deliberative ale membrilor Asociației direct implicate;
 • c) prezintă Consiliului de Administrație raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv programul de dezvoltare al Asociației;
 • d) îndeplinește orice atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație.

(8) În cadrul Consiliului Director, fiecare unitate administrativ teritorială reprezintă un vot.

(9) Președintele Consiliului Director este primarul localității celei mai mari, respectiv Primarul municipiului Botoșani, care este președinte de drept, iar mandatul acestuia se suprapune cu mandatul pe care acesta îl exercită în calitate de conducător al unității administrativ-teritoriale reprezentate în Asociație. El este președintele Asocierii „Zona Metropolitană Botoșani” și prezidează Consiliul de Administrație și Consiliul Director.

Președintele îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) convoacă și conduce lucrările Consiliului Director
 • b) reprezintă Asociația în legătură cu terții;
 • c) semnează actele și documentele adoptate de organele de conducere ale Asociației;
 • d) deleagă responsabilitățile specifice vicepreședintelui;
 • e) urmărește și asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor, altor documente și măsuri, stabilite de către Consiliul de Administrație și de către Consiliul Director;
 • f) propune Consiliului de Administrație numirea și/sau revocarea cenzorului;
 • g) angajează personalul din aparatul tehnic al asociației conform organigramei aprobate;
 • h) îndeplinește alte sarcini dispuse de către Consiliului de Administrație și/sau Consiliul Director.

(10) Vicepreședintele Consiliului Director are ca atribuții:

 • a) îndeplinește oricare din atribuțiile președintelui în absența acestuia;
 • b) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către președinte.

Art. 22. Controlul financiar:

              Cenzor ca organ financiar al Asociației aste numit domnul Gheorghe Ciubotaru, cetățean român, cu domiciliul în Botoșani,………, în calitate de expert contabil

(1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat, conform art. 27 din OG 26/2000, de către un Cenzor propus de către președintele Consiliului Director și aprobat de către Consiliul de Administrație.

(2) Cel dintâi cenzor al Asociației va fi numit prin hotărârile consiliilor locale care compun Asociația.

(3) Cenzorul va deține calitatea de Expert Contabil sau Contabil Autorizat în condițiile legii. Acesta nu poate fi membru/reprezentant în Consiliul de Administrație și/sau în Consiliului Director.

(4) În realizarea competențelor sale cenzorul are ca atribuțiuni:

 • a) verificarea modului în care sunt administrate bunurile Asociației;
 • b) întocmirea rapoartelor pe care le prezintă Consiliului Director și Consiliului de Administrație;
 • c) îndeplinirea oricăror alte atribuții de control financiar prevăzute în Statut și/sau stabilite de către Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL VIII

Modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației

 Art. 23.   Modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației se poate face astfel:

(1) Modificarea sau completarea oricăror prevederi stabilite prin actul constitutiv și/sau prin statutul Asociației se face prin înscrierea acestora în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor cuprinse în Ordonanța de Guvern nr. 26/2000.

 CAPITOLUL IX

Dizolvarea și lichidarea Asociației

Art. 24. Asociația se dizolvă:

 • prin hotărâre a instanței judecătorești competente din raza de activitate;
 • prin hotărârea Consiliului de Administrație;
 • de drept.

Art. 25.  În caz de dizolvare, situația bunurilor Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către unitățile administrativ-teritoriale membre fondatoare și asociate, pe baza unui proces verbal de predare – primire, conform art. 6 alin. (2) lit. g) si art. 60 din O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare

Art. 26. Lichidarea Asociației se va face în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

 CAPITOLUL X

Dispoziții finale

 Art. 27.  Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfășura întreaga activitate a Asociației.

Art. 28. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare, incidente activității Asociației