Procedură de atribuire contract PT + execuție canalizare

INVITAȚIE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani organizează procedura de achiziție pentru Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pe strada Prelungirea Bucovina din municipiul Botoșani și strada Municipiului din sat Curtești”.

Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție a lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții este atașat prezentei invitații.

Detalii procedură de achiziție:

Cod CPV principal: 45232400-6 (Rev.2) – Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale;

Coduri CPV secundare: 71322200-3 (Rev. 2) – Servicii de proiectare a conductelor

79933000-3 (Rev. 2) – Servicii de asistenta de proiectare;

Procedura de atribuire a contractului: cumpărare directă;

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

Durata estimată a contractului: conform caietului de sarcini anexat;

Condiții de participare: Publicarea reperului în catalogul electronic propriu de pe  platforma SEAP până la data de 10.07.2020 ora 12:00

Modul de prezentare a ofertei: Propunerea financiară va conține prețul în lei, fără TVA;

Suma alocată pentru proiectul de investiții: max. 410.000,00 lei + TVA;

Intenția de participare la procedura de achiziție va fi comunicată la adresa de e-mail zmbt@zmbotosani.ro

Pentru detalii suplimentare poate fi contactat domnul manager de proiect Iorga Florin, tel. 0743498100.

 

Director,

Egner Florin-Simion

 

Anexă: Caiet de sarcini proiectare și execuție „Rețea de canalizare pe strada Prelungirea Bucovina (Botoșani ) și strada Municipiului (Curtești)” – Rev. 0