Mihai Eminescu

Scurt istoric

Străveche vatră de cultură şi civilizaţie, a căror începuturi se pierd în negura vremurilor, comuna Mihai Eminescu s-a constituit în actuala întindere teritorială şi componenţă a satelor în anul 1968 prin unificarea fostelor comune Stânceşti şi Cucorăni, urmare a ultimei organizări administrativ – teritoriale a ţării (Legea nr.2/1968).

Descoperirile arheologice din cele peste 25 situri existente pe raza comunei Mihai Eminescu au scos la iveală urme de aşezări omeneşti încă din perioada neolitică (6000-2500 î.h.) în zona numită Medelean-Cucorăni.

Vestigii aparţinând epocii bronzului caracteristice Culturii Noua au fost semnalate pe teritoriul comunei, în vecinătatea satului Cătămăreşti.

In cele două localităţi mai sus menţionate ca şi la Stânceşti, altă localitate aparţinătoare comunei, au fost descoperite urme ale culturii specifice epocii fierului (1200-500 î.h).

Locuirea geto­-dacică este substanţial reprezentată. Dovada o constituie complexul fortificat de cetăţi traco-getice de la Stânceşti, databil în secolele VI-III î.h.) format din două cetăţi, întărite cu val de pământ şi şanţ de apărare, întinse pe aproximativ 50 ha.

Au fost descoperite (la Cucorăni) mărturii din perioada corespunzătoare formării statului dac condus de Burebista (anii 70 î.h.).

Mărturii ale existenţei unei înfloritoare vieţi economice a dacilor liberi sunt aşezările de tip carpic (sec.II-III d.h.) descoperite la Cucorăni, Stânceşti şi Ipoteşti.

Această continuitate de locuire este confirmată şi de atestările documentare ale principalelor sate ale comunei (Ipoteşti şi Cătămăreşti – 15.06.1431, Cucorăni -3.04.1550, Cerviceşti – 22.09.1499).

Aşezare geografică.

Pe glob, comuna Mihai Eminescu este străbătuta de paralele 47°44` si de meridianul 26°40`, fiind aşezata in partea vestică a municipiului Botoșani, invecinându-se la nord cu comuna Leorda, la sud cu comuna Curtești, la est cu comuna Roma și municipiul Botosani, iar la vest cu comuna Vlădeni si orașul Bucecea.

Intre aceste hotare comuna Mihai eminescu are o suprafata de 8709 ha, reprezentand 1,7% din suprafata totala a judetului Botosani.

Distanta fata de resedinta judetului Botosani este de 10 km, iar fata de capitala Romaniei este de 470 km.

Relief.

Teritoriul administrativ al comunei Mihai Eminescu, din punct de vedere geomorfologic, aparţine Câmpiei Moldovei (depresiunea Jijia-Başeu) şi în partea vestică Podişul Sucevei prin Şeaua Bucecea şi se afla la interferenta a doua forme de relief. Este vorba de dealurile Vestice, forma de relief ce strabate pe latura sa vestica intreg judetul Botosani si inceputul nordic al Campiei Moldovei, forma de relief ce se manifesta sub aspectul unor dealuri scunde cu pante dulci.

In cadrul teritoriului ocupat relieful este format din platouri joase, versanţi şi văi.

Platourile au altitudini cuprinse între 100 şi 400 m cu orientare NV-SE iar versanţii ce mărginesc platourile au înclinări cuprinse între 5-20%.

Văile sunt înguste şi alungite, cu deschideri şi înclinaţii spre partea deschisă, restul privind forme de mezorelief şi microrelief cum ar fi canale de orientare într-o singură direcţie, păduri pitice, depresiuni închise în diferite dimensiuni, ravene, alunecări etc., ceea ce dă reliefului un aspect frământat îngreunând efectuarea lucrărilor mecanizate pe centre de nivel.

Solul.

Solurile teritoriului comunei Mihai Eminescu se grupează în şapte clase, după cum urmează:

          Clasa molisolurilor cu tipurile:

          cernoziomuri

          cernoziomuri cambice

          cernoziomuri argiloiluviale

          pseudorendzine

          Clasa argiluvisolurilor cu tipurile:

          soluri brune argiloiluviale

          soluri brune luvice

          Clasa cambisolurilor cu tipul:

          soluri brune eumezobazive

          Clasa solurilor hidromorfe cu tipurile:

          lacovisti

          gleice

          Clasa solurilor halomorfe cu tipul:

          solonceac

          Clasa vertisolurilor

          Clasa solurilor neevoluate, trunchiate şi desfundate cu tipurile:

          regosoluri

          soluri desfundate

          coluvisoluri

          erodisoluri

          protosol aluvial.

 

Substratul geologic aparţine în întregime sarmaţianului inferior şi este constituit din depozite argilo-nisipoase. În partea superioară a dealurilor şi platoruilor interfluviale aceste depozite sunt transformate în puţuri leossoide, datorită procesului de solidificare, iar pe trasee întâlnim formaţiuni aluvionare de vârstă cuaternară.

Caracteristici climatice.

Aşezarea în latitudine la nord de mijlocul distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord precum şi conformaţia geografică a zonei, fac ca unitatea administrativă să beneficieze de un climat temperat-continental, cu nuanţe excesive, caracterizat de frecvenţa viscolelor iarna şi secete îndelungi vara.

Numărul mediu al zilelor cu soare este de 288. Temperatura medie anuală este de 8,3 C, cu maxima în luna iulie (19,7 C) şi minima în luna ianuarie (-4,8 C).

Temperatura maximă lunară de 38,0 C a fost înregistrată în luna august 1905, iar cea minimă lunară de -32,5 C în lunile februarie 1911, ianuarie 1940 şi februarie 1977.

Vânturile mai frecvente sunt cele din nord-vest şi sud-est, cu un calm atmosferic mediu multianual de 28,2% şi cu o viteză maximă mai mare de 40 m/s.

In perioada de vegetaţie, vânturile care bat din sectorul N-V-E şi S-E o perioadă mai îndelungată s-au mărit negativ provocând seceta.

Iarna vânturile bat mai des din sectorul E-V şi E-N provocând scăderea temperatirii.

Precipitaţiile moderate (548,5 l/mp media anuală, maxima în luna iunie 88,7 l/mp şi minima în luna februarie, cu 22,6 l/mp), ceva mai abundente în zona pădurilor şi apelor, valoarea lor calculată potrivit datelor de la staţia meteorologică Botoşani fiind de 569 mm.

Cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore de 148,4 l/mp a fost înregistrată în luna august 1983. Numărul anual de zile cu precipitaţii lichide este de 110,9 iar numărul anual de zile cu precipitaţii solide a fost de 27,5.

Numărul de zile de îngheţ calculat pentru o perioadă de 41 de ani este în medie de 127,9. Grosimea medie decadică a stratului de zăpadă are un maxim de 14,6 în luna februarie, decada a II-a.

 

Reţea hidrografică.

Reţeaua hidrgrafica a comunei, este formată din râurile Sitna si Dresleuca precum şi pârâurile: Humărie şi Urechioi(Cerviceşti), Găvan (Ipoteşti), Haramin (Ipoteşti –Cătămăreşti Vale), Ioanei (Stânceşti).Aceasta retea hidrografica are debite variabile in cursul anului astfel: in perioada ploilor de primavara care se suparpun de multe ori cu perioada topirii zapezilor, ploile torentiale de vara fac ca debitele acestor paraie sa fie periculoase, inunand terenurile din judet.

Mai există şi 3 acumulări de ape mai importante :

  • Acumularea Cătămăreşti (pe râul Sitna), baraj beton, suprafaţă de luciu apă de 120 ha, vat = 4,17 mil. m.c, aflat în administrarea SGA Botoşani, dotat cu staţie hidrologică de avertizare;
  • Iazul Crac (pe parâul Urechioi), baraj de pământ, suprafaţa de luciu apă de 19 ha, vat = 110 mii mc, aflat în proprietatea P.F.Fantu Constantin-Viorel, din Botoşani, str.,Călugăreni, nr.1;
  • Iazul Loieşti (pe râul Dresleuca),baraj pamânt întărit cu plăci de beton, suprafaţă de luciu apă 10 ha, vat 56 mii mc, aflat în proprietatea P.F.Zmău D.Dumitru, Botoşani , Calea Naţională, nr.117.

Panza freatica pe platuri are adancimi ce variaza intre 4 si 8 m, iar pardoseala versantilor se afla la 1-1,5m.

Valoarea medie a precipitatiilor anuale care cad in aceasta zona este cuprinsa intre 600-650 mm. In anii secetosi ele cad pana la 500 mm. Cantitatile cele mai mari de precipitatii cad in lunile iulie (70-80 mm) si cele mai putine in octombrie (10,7 mm), respectiv in luna ianuarie (15,8 mm).

In timpul iernii, grosimea medie a stratului de zapada este de cca. 0,1 m, mentinandu-se de cele mai multe ori toată iarna.

Din punct de vedere al macroseismicitatii, zona se incadreaza in gradul IV (conform STAS 2923/1963), neridicand probleme deosebite din acest punct de vedere.

Populaţia şi adminstraţia locală

Populaţia comunei Mihai Eminescu este de 6.914 locuitori, din care barbati – 3.502, femei – 3.412.

Structura populaţiei se prezintă astfel :

 

          populaţia cu vârsta cuprinsă între 0-17 ani şi 11 luni : 959

 

  •          -femei – 490
  •          -bărbaţi – 469

 

– populaţia cu vârsta peste 18 ani : 5955

 

  •          -femei – 2.922
  •           -bărbaţi – 3.033.

 

Localitate

Nr. locuitori

satul Ipotesti

561

satul Cucorăni

892

satul Cervicesti

949

satul Cătămăreşti   Deal

2.563

satul Manolesti

133

satul Baisa

81

satul Stâncesti

1.066

satul Cătămăreşti

669

 

– indice natalitate – 11,2/ la mia de locuitori.

– indice de mortalitate – 14,1/ la mia de locuitori

Administraţia locală este constituită din consiliul local forul deliberativ alcătuit din 15 membri şi executivul constituit din primar şi aparatul său de specialitate.

Aparatul de specialitate are un nr.de 43 angajaţi.

 

LISTA

autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în comuna Mihai Eminescu

Nr.

Crt.

Denumire autoritate

Coordonate autoritate

Persoană de contact

1.

Primăria Comunei Mihai Eminescu

Adresa:sat. Ipotești

Telefon: 0231/512183,

Fax:0231/512183, 0231/506201

Email: primaria_me@yahoo.com

Gireadă Aneta ,primar

tel fix 0231/512183,

tel. mobil 0745537347

adresa:sat. Ipotesti, com. Mihai Eminescu

Drobotă Valeriu,viceprimar

tel.fix:512183

tel.mobil:0745536677

adresa:sat.Cucorani, com. Mihai Eminescu

Suhăreanu Bogdan-Gabriel, secretar comună

tel. fix 0231512183

tel.mobil:0755959038

Botoşani, str.Iuliu Maniu, nr.60

Ciobanu Nicoleta , contabil şef

tel.fix 0231512183

tel.mobil:0744973921

adresa: Ipoteşti, com.M.Eminescu

Maluş Niculai ,director Scoala Coordonatoare nr.1 „Mihai Eminescu” Ipoteşti

tel: 0231510750

tel. mobil:0748114263

adresa: Cerviceşti, com.M.Eminescu

3.

Dispensar uman

Adresa:

Mihai Eminescu

Dr.Filipoaia Camelia

Tel. 0475627655

Dr. Rausanu Marioara

Tel. 0744511292

4.

Poliţia locală

Adresa:sat. Ipotesti

Tel. fix:0231/518357

Constantin Stefanel,şef post poliţie

Tel fix: 0231/518357

Tel mobil:0740999531

5.

Dispensar sanitar-veterinar

Adresa:sat. Ipotesti

Tel. 0744842191

Dr.Georgescu Demostene, şef dispensar

Tel.mobil. 0744842191

6.

SC. NOVA APASERV SA-

Sucursala Catamareşti

Adresa:sat Catamaraşti-Deal

Tel. 0231/513071

Fax.

Ing.Huţu Ioan,sef statie

Tel.fix. 0231/513071

Tel.mobil. 0748118540

7.

Protoeria (bisericile din comuna)

Parohia Cerviceşti

Parohia Ipoteşti

Parohia Cătămăreşti Deal

Parohia Cucorăni

Parohia Stânceşti

Parohia Manoleşti

Pr.Ciobanu Ştefan, tel- 0745204882

Pr.Tincu Valentin , tel- 0747011153

Pr.Creţu Emanuil-Vasile 0742054745

Pr.Oprea Neculai, tel- 07659787702

Pr.Scântei Ciprian, tel-0757500337

Pr.Macuc Marian , tel-0743326171

 

Instituţii publice în subordinea consiliului local

Denumire Domeniul de activitate
Sc.Ipotesti şi grădinita

învătamant

Sc.Cucorăni şi grădiniţa

învătamânt

Sc.Cerviceşti

învatamânt

Sc.Cătămăreşti Deal şi gradinita

învătământ

Sc.Stânceşti şi grădiniţa

învătământ

Sc.Cătămăreşti şi grădiniţa

învătământ

Cămin cultural Ipoteşti

cultură

Cămin cultural Cucorăni

cultură

Cămin cultural Cerviceşti

cultură

Cămin Cultural Stânceşti

cultura

Căi de transport

            Legătura cu exteriorul a comunei Mihai Eminescu se face pe drumuri publice .

Căile de acces rutier : comuna este strabatuta de drumul national DN 29B Botosani-Dorohoi, DN 29C ce strabate satul Cucorani spre Siret, DN 29A Botoşani-Suceava si de 6 drumuri comunale DC 61 Ipoteşti –Cătămărăşti-Stînceşti,- Manolesti – Botoşani şi DC62 – Ipoteşti- Cucorăni- Cerviceşti. , DC 61 A Stânceşti- DN 29A, DC 61 B Cătămăreşti Deal- Cătămăreşti; DC 61 C Cătămăreşti Deal şi DC 62 A Cerviceşti- Cerviceşti Deal.

Valorile de trafic prognozate de Ministerul Transporturilor pentru pentru anul 2013 nu depasesc valorile admisibile de 750 vt/zi.

Lătimea actual a carosabilului drumurilor naţionale este de 7,00 m, a drumurilor comunale de 5,5 m iar a celorlalte drumuri si strazi locale între 5,50 si 3,50 m in general nesistematizate.

Sistemele rutiere sunt cu imbracaminti asfaltice usoare pe drumurile naţionale şi comunale si impietruiri sau pamant pe drumurile strazile locale, avand o stare mediocră sau rea.

Transportul in comun se face cu microbuze, calatorii fiind in special navetistii si elevii, in general spre si dinspre Botosani.

 Căile ferate : comuna Mihai Eminescu este strabatuta pe o distanta scurta de calea ferata care leaga municipiul Botosani de statia Leorda cu ramificatii in Leorda-Iasi, Leorda-Suceava-Cluj Napoca-Arad-Timisoara, Leorda-Bacau-Ploiesti-Bucuresti, fara a exista staţii de îmbarcare pe raza comunei.

Dezvoltare economică.

Potrivit organizarii administrativ-teritoriale comuna Mihai Eminescu cuprinde un număr de opt sate, respectiv:

          Ipotești – reședinta comunei;

          Cucorăni;

          Cervicești;

          Cerviceşti Deal

          Cătămăresti-Deal;

          Manolești;

          Stăncești;

          Baisa;

          Cătămarești.

 

Pe categorii de folosinţă teritoriul administraiv al comunei se structuraeză astfel:

Terenul agricol ocupă 91,89% din teritoriu iar terenul neagricol doar 8,11%.

In cadrul terenului agricol predomină arabilul 66,37% , păşuni şi fâneţe 22,90%, vii 1,41% şi livezi 1,21%.

Pe categorii de folosinţă terenul comunei are 5050 ha arabil, 1019 păşune, 270 ha fâneţe, vii 41 ha , livezi 59 ha, păduri 1515 ha , ape 338 ha, drumuri 191 ha, curţi construcţii 195 ha şi neproductiv 31 ha.

Cultivarea pământului si cresterea animalelor au constituit principalele ocupatii ale locuitorilor comunei Mihai Eminescu din cele

mai vechi timpuri.

Situarea pamantului in imediata vecinatate a municipiului Botosani, principalul centru industrial al judetului, a determinat in ultimii 25 de ani mutatii structurale importante in ceea ce priveste economia comunei.

Dupa anul 1989 functionarea economiei de piata este determinata de agentii economici privati si de initiativele acestora.

La finele anului 2013 in comuna Mihai Eminescu erau 112 societati comerciale, 66 persoane fizice autorizate si 14 asociatii familiale.

Infrastructuri locale.

  1. Alimentarea cu apă.

Serviciul de apă-canal, este asigurat de către SC.NOVA APASERV SA Botoşani începând cu anul 2014.             Comuna Mihai Eminescu dispune la ora actuala de un rezervor de înmagazinare apă in zona Cucorăni.

Lungimea retelei de apa și canalizare este de 17 km .

Locuitorii satelor componente ale comunei Mihai Eminescu se alimenteaza cu apă atât de la reţeaua centralizată cât şi   din panza freatica prin intermediul fantanilor individuale de tip rural existente, situaţia acestora pe localitaţi este următoarea:

Nr.

crt

Denumire

localitate

Nr.

locuitori

Exista  sistem

centralizat  DA/NU

Nr. total

fântâni

1

Ipoteşti

564

da

34

2

Cucorăni

807

da

20

3

Cerviceşti

868

da

63

4

Cătămăreşti Deal

2591

da

25

5

Manoleşti

265

nu

5

6

Baisa

79

nu

7

7

Stânceşti

1068

nu

45

8

Cătămăreşti

563

da

20

Apele de suprafata din zona localitatilor componente nu pot fi folosite ca sursa de apa din cauza lipsei de protectie a acestora.

Apele subterane din zona sunt folosite ca sursa de apa potabila din stratul freatic prin fantanile de tip rural existent in gospodariile din toate cele opt localitati

In localităţile Cerviceşti, Cerviceşti Deal, Stânceşti, Manoleşti şi Baisa, partial Cucorăni şi Cătămăreşti, apele menajere dupa utilizare sunt varsate la suprafata terenului si se infiltreaza in sol polund apa subterana si intreg mediul inconjurator.

b. Reţele de canalizare.

In parte satele componente ale comunei Mihai Eminescu sunt echipate cu instalatii centrale de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale.

Satele care beneficiază de reţea de canalizare a apelor uzate sunt Ipotesti, Cătămărești și Cătămăresti Deal, aceste sate fiind deservite de o statie de epurare modernă dată în folosință in anul 2010.

Apele uzate menajere rezultate din folosirea apei in scopuri gospodaresti sau publice din celelalte sate componente sunt varsate la suprafata terenului, neexistand o retea de canalizare.

Cu toate acestea marea majoritate a gospodariilor existente din cele opt localitati sunt prevazute cu haznale de tip rural, din care mare parte sunt vidanjabile.

Apele de ploaie se scurg liber la suprafata terenului prin santurile existente in lungul drumurilor nesistematizate spre vaile din apropiere.

c. Electricitate

Alimentarea cu energie electrică este realizată prin Sistemul Energetic Naţional de către EON MOLDOVA SA., din Staţia 110/20 KV.

Reteaua de joasa tensiune, destinata consumatorilor casnici, precum si iluminatului public este racordata la posturile de transformare de tip aerian, amplasate in teritoriul comunei si este postata pe stalpi de sustinere din beton (cca. 98%) sau lemn.

Reţeaua de iluminat public a comunei Mihai Eminescu asigură iluminatul pe un număr de 87 străzi şi uliţe având următoarele lungimi LEA 0,4 kV Ipoteşti :8,44 km, LEA 0,4 kV Cucorăni: 13,9 km, LEA 0,4 kV Cerviceşti: 12,84 km,  LEA 0,4 kV Cătămăreşti Deal: 13,44 km,  LEA 0,4 kV Cătămăreşti: 7,18 km,  LEA 0,4 kV Stânceşti: 13,44 km,  LEA 0,4 kV Baisa: 1,2 km şi un nr. de 1450 stâlpi de beton.  (tip reţea -LEA 0,4 kV şi tip conductor iluminat: junie AL 50mm2, conductor torsadat de tip TYIR 50 OL-AL + 2x 16 AL mm2).

            d.Reţele de gaz.

Activitatea de furnizare şi distribuţie a gazelor naturale în comuna Mihai Eminescu, este asigurată de către societatea EON GAZ ROMÂNIA, prin districtele sale. Sistemul de transport gaze naturale cuprinde o Staţie de Predare, din care pleacă sistemul de distribuţie la staţiile şi panourile de reglare-măsurare, iar la Staţiile de Sector pleacă reţelele de distribuţie gaze naturale de tip ramificat şi inelar la posturile de reglare de la consumatori printr-un branşament.

Pe teritoriul comunei avem 1 Staţie de reglare-măsurare în zona limită a loc.Manoleşti cu mun.Botoşani.

            e.Comunicaţii.

Comuna Mihai Eminescu este conectată la centrala telefonica automata Botosani cu precizarea ca localitatile Cătămaresti, Manolești, Cătămărești-Deal, Stâncești sunt cuplate la Alcatel.

Numarul abonatilor este de 117, din care 73 abonati fizici, 36 abonati juridici, 8 posturi publice.

In comuna Mihai Eminescu, functioneaza operatorii de televiziune prin cablu şi furnizori de servicii de internet, UPC si REAL TV totodată funcţionează toţi marii operatori naţionali de telefonie mobilă.

 

Obiective turistice

           Obiectivele turistice existente pe raza comunei şi înscrise în lista monumentelor istorice sunt:

Denumire

Adresă

Caracter

Istoric

Distanţă faţă de centrul de comună

Biserica de lemn « Adormirea Maicii Domnului » loc.Cerviceşti

religios,

monument istoric

1787

8,5 km

Memorialul Ipoteşti-Centrul National de Studii « Mihai Eminescu » loc.Ipoteşti

cultural

1992

Mormintele Familiei Eminescu loc.Ipoteşti

cultural,monument de artă

Sec.XIX

Capela « Sf.Teodor » loc.Stânceşti

religios,monument istoric

1837

5 km

Biserica « Sf.Arhangheli » loc.Ipoteşti

religios, monument istoric

1620

Casa Memorială «Mihai Eminescu » loc.Ipoteşti

cultural, clădire memorială

Reconstruită în 1979

Cetăţile (două) dacice loc.Stânceşti

sit arheologic

Sec.VI-III î.h.

6,5 km

« Codrii Eminescieni » loc.Cătămăreşti

zonă protejată

2 km

« Lacul cu nuferi » loc.Cătămăreşti

zonă protejată

2,5 km

Cazare:

Pentru vizitatori comuna oferă posibilităţi pentru cazare şi masă la:

Nr.crt

Denumirea localului şi adresa.

Capacitatea de   cazare/persoane

Capacitatea de servire a mesei/persoane

1.

Pensiunea „Popasul Cucorăni”

km. 9+500 DN 29B Botoşani -Dorohoi

20

275

2.

Pensiunea „Boema”

loc.Cătămăreşti Deal, com.M.Eminescu

40

120

3.

Motel „Stejarul”

Loc.Baisa, com.M.Eminescu

35

100

4.

Pensiunea „Imperia”

km. 9+800 DN 29B Botoşani -Dorohoi

25

120

5.

Pensiunea „Floare albastră”

Memorialul Ipoteşti

40

20