Procedură de atribuire contract S.F. extindere canalizare

INVITAȚIE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani organizează procedura de achiziție pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN ZONA LEBĂDA (MUNICIPIUL BOTOȘANI) ȘI SAT CURTEȘTI (COMUNA CURTEȘTI)”.

Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate este atașat prezentei invitații.

Detalii procedură de achiziție:

   Cod CPV: 71322200-3 (Rev. 2) – Servicii de proiectare a conductelor;

Procedura de atribuire a contractului: cumpărare directă;

Criteriul de atribuire: oferta tehnico-economică cea mai avantajoasă;

Durata estimată a contractului: conform caietului de sarcini anexat;

    Condiții de participare: Publicarea reperului în catalogul electronic propriu de pe  platforma SEAP până la data de 24.11.2021 ora 12:00

Câștigătorul licitației va prezenta, pe lângă documentele solicitate prin Caietul de sarcini, următoarele:

– Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte că activitatea desfășurată este în conformitate cu cerințele serviciilor solicitate prin procedura de achiziție;

– Declarație privind conflictul de interese.

Modul de prezentare a ofertei: Propunerea financiară va conține prețul în lei, fără TVA;

Suma alocată pentru elaborarea Studiului de fezabilitate: max. 100.000,00 lei + TVA;

Pentru detalii suplimentare poate fi contactat domnul manager de proiect Iorga Florin, tel. 0743498100.

Director,

Egner Florin-Simion

 

Anexă: Caiet de sarcini pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN ZONA LEBĂDA (MUNICIPIUL BOTOȘANI) ȘI SAT CURTEȘTI (COMUNA CURTEȘTI)” – Rev. 0

Invitație de participare

Caiet de Sarcini